Reklamačný poriadok

A) Všeobecné podmienky vybavenia reklamácie spotrebiteľa

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe výrobku prostredníctvom internetového obchodu texmania.sk medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené v zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

Čl. 1. Záručná doba

1.1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia zakúpeného výrobku spotrebiteľom.
1.2. Zákonná záručná doba na predávané výrobky je 24 mesiacov.
1.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v reklamačnom konaní.

Čl. 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného výrobku v záručnej dobe

2.1. Spotrebiteľ je povinný zakúpený výrobok po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady na výrobku je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade, keď spotrebiteľ zistí rozpor s objednávkou, ak je dodaný iný výrobok alebo iné množstvo, ako bolo objednané.

2.2. V prípade reklamácie zakúpeného použitého výrobku, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere opotrebenia výrobku pri prevzatí spotrebiteľom.

2.3. Pri výrobku predanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

2.4. Predávajúci nezodpovedá za vady výrobku spôsobené jeho užívaním v rozpore s návodom na údržbu.

2.5. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené opotrebením pri obvyklom užívaní výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom, mechanickým poškodením výrobku spôsobeným spotrebiteľom.

2.6. V prípade výskytu odstrániteľnej vady má spotrebiteľ právo na jej bezplatnú opravu. Iba v prípade, že by bezplatná oprava nebola úmerná vzhľadom k rozsahu vady, môže žiadať výmenu tovaru. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.7. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, môže spotrebiteľ požadovať výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

2.8. Rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád nie je možné tovar riadne užívať.

2.9. Práva zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Čl. 3 Uplatnenie práva zodpovednosti za vady – reklamácia

3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť TEXMANIA spol. s.r.o., Trenčianska 36, 821 09 Bratislava.

3.2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou.

3.3. V prípade zaslania tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u predávajúceho zaslaním kópie faktúry. Ďalej je spotrebiteľ povinný špecifikovať, akým spôsobom sa vada prejavuje a uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje.

3.4. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar a sprievodné doklady označiť nápisom “REKLAMÁCIA”, spolu s uvedením dostatočných kontaktných údajov ( meno, adresa, email, telefónne číslo).

3.5. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného tovaru predávajúci nepreberá žiadne zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.

3.6. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.

3.7. V prípade neoprávnenej reklamácie nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predávajúci (okrem prípadov opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).

3.9. V prípade zaslania vadného tovaru na reklamáciu spotrebiteľ odovzdá tovar kompletne a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale.

Čl. 4 Vybavenie reklamácie

4.1. Reklamácia tovaru, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.

4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu tovaru jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov:

  • opravou,
  • výmenou za nový tovar,
  • vrátením kúpnej ceny
  • poskytnutím primeranej zľavy,
  • výzvou na prevzatie plnenia,
  • odôvodnením zamietnutím reklamácie tovaru, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy
  • zamietnutím reklamácie tovaru, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy

4.3. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy tovaru jej odôvodnením zamietnutím k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby (§ 2 písm. n/ zákona č. 250/2007 Z.z., v platnom znení).

Čl. 5 Všeobecné podmienky vybavenia reklamácie kupujúcim

5.1. Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu texmania.sk medzi predávajúcim a kupujúcim sú upravené v zákone č. 513/1991 Z.z., v platnom znení (Obchodný zákonník).

5.2. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim sa predávajúci zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia. O tomto rozhodnutí – spôsobe vybavenia reklamácie bude kupujúci informovaný na kontaktný e-mail.

5.3. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude reklamovaný výrobok opravený. Pokiaľ nie je možná oprava, a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu reklamovaného výrobku, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny výrobku. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

5.4. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať ako výrobok bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný výrobok vymeniť za výrobok s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, alebo vystaví dobropis.