Obchodné podmienky

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim akupujúcim pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu texmania.sk.

1.2. Predávajúci: spoločnosť TEXMANIA spol. s r.o, Trenčianska 36, 821 09 Bratislava, IČO: 44426534, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 55016/B (ďalej len “predávajúci”).

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili do zmluvného vzťahu spredávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“).

1.4.Tovar:výrobky v ponuke internetového obchodu texmania.sk

1.5. Kontaktné a fakturačné údaje predávajúceho:
E-mail: info@texmania.sk
Telefón: +421/905 918841
Poštová adresa: Trenčianska 36, 821 09 Bratislava
IČ DPH: SK2022698612
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Č. účtu: 1247877001/1111
IBAN: SK9611110000001247877001

1.6. Orgánom dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor,tel. č.:02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk.

1.7. Zaslaním objednávky na tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu texmania.sk, s reklamačným poriadkom a s podmienkami spracovávania osobných údajov kupujúceho.

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva kobjednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej len „objednávka”).

2.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.3. Predávajúci je povinný bezodkladne potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo.

2.4 Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o špecifikácii amnožstve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, nákladoch spojených sdodaním tovaru, termín aspôsob jeho dopravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, identifikácia kupujúceho (meno apriezvisko/obchodný názov, bydlisko/sídlo, IČO, DIČ, tel. kontakt, e-mail), údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).

Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

  • dodať kupujúcemu na základe potvrdenia objednávky do dohodnutého miesta tovar v dohodnutom množstve, kvalite alehote, zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe doklad potrebný na prevzatie a užívanie tovaru predpísaný platnými právnymi predpismi SR ( dodací list, resp. daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo vlehote dohodnutej vkúpnej zmluve, alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e-mailu.

3.4. Vprípade stornovania objednávky kupujúcim vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom velektronickej podobe ana základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

  • prevziať objednaný a dodaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s predávajúcim.

Čl. 5 Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

5.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., vplatnom znení, má spotrebiteľ právo vprípade nákupu tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

5.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza tu (http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf)

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

5.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty spotrebiteľ zašle tovar na adresu predávajúceho TEXMANIA spol. sr o, Trenčianska 36, 821 09 Bratislava. Lehota je zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.

5.5. Priame náklady na vrátenie tovaru zdôvodu odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

5.6. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: TEXMANIA spol. s r.o, Trenčianska 36, 821 09 Bratislava, e-mail: info@texmania.sk.

5.8. Vprípade záujmu môže spotrebiteľ vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky texmania.sk predávajúceho použitím formulára vzmysle bodu 5.2.

5.9. Ak spotrebiteľ využije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.8. prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí e-mailom.

5.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Čl. 6 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

6.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

6.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená spôsobom, dohodnutým so spotrebiteľom bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Čl. 7 Dodacie a platobné podmienky

7.1. Bežná doba expedície tovaru je do 7 pracovných dní pri tovare skladom, resp. najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa predávajúci akupujúci nehodnú inak. Expedíciou sa rozumie predanie zásielky na prepravu (pošta, kuriérna služba).

7.2. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ak nemá tovar skladom, alebo tento tovar nemá jeho dodávateľ. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Vtakom prípade je možné objednávku stornovať do 24 hod od obdržania informačného e-mailu.

7.2. Platobné podmienky – redávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba vopred bankovým prevodom,
  • platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
  • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravca).

7.3. Spôsoby dodania – predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  • kuriérom
  • poštou

7.4. Kúpna cena

7.4.1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu texmania.sk je uvedená vždy pri každom ponúkanom tovare.

7.4.2. Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

7.4.3. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení objednávky (ďalej len “kúpna cena”).

7.4.4. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení objednávky vyššia, ako cena za identický tovar uvedená v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

7.4.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na jeho doručenie pri prevzatí na dohodnutom mieste dodania tovaru.

Doručenie zásielky kuriérnou službou je spoplatnené čiastkou 6.00 EUR.

Doručenie zásielky poštou je spoplatnené čiastkou 3,50 EUR.

Pri hodnote objednaného tovaru nad 100,00 EUR zabezpečí predávajúci doručenie tovaru kuriérnou službou alebo poštou bezplatne.

7.4.6. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu najneskôr pri dodaní tovaru, predávajúci, resp. jeho zástupca (pošta, kuriér) je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

Čl. 8 Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru.

8.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

Čl. 9 Záverečné ustanovenie

9.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

9.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

9.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov).

9.4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.4. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU.

9.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny poriadok).